هیأت الزهرا

و به نام خدای زینب...


سپاس مهربان خدای هستی را که نعمت عظیم خاک نثاری بر سر کوی محبت خاندان عصمت و طهارت را روزی 


ما نمود و سجدۀ شکر بر تربت پاک والدۀ ماجدۀ ذریۀ معظم سادات، حضرت بانوی بهشت، فاطمه مطهـره(س)

 

که به برکت نفس زدن زیر پرچم مزین به نامش، ما را عزتی دیگر بخشید


مجموعه خادمین هیأت الزهرا به دعای حضرت ولی عصر(عج) پس از سالها نوکری در زیر بیرق حضرت حسین(ع) و 


حضور در محـافل ، مساجد و... خسته از حواشی دنیائی و با دغدغه تلفیق شور و شعور حسـینی، همت به تشکیل


بزمـی خالصانه و عاشقانه نمودند


هـیأتی نورانی متشکل از جوانانی دلسوخته، تا به خواست ایزد منان، محـفلی شود که محبت ها را به مودت و جان 


را بهحقیقت جان رهنمون سازد


لذا پرچم آسمانی بساط نوکری مان در سوم شهریور ماه 1392 ه.ش به نام


*هیأت الزهرا بزم دلسوختگان حضرت حیدر*


در گوشه ای از دیار البرز برافراشته شد


امید، که لبخندی به لبان ارباب نشیند...


پیچک